Tiroidit Nedir Kronik Troiditi

Tiroidit Nedir Kronik Troiditi
17 5 60

Tiroidit Nedir, Kronik Troiditi

Etyolojik olarak farklı nedenlerle oluşan bazı ti-roid hastalıkları tiroiditler başlığı altında toplan­mıştır. Tiroiditler hastalığın ortaya çıkış hızı, belirti ve bulguların süresine göre akut, subakut ve kro­nik tiroiditler olmak üzere 3 grupta incelenir.

Akut süpüratif tiroidit: Tiroidin bakteriler, mantarlar veya parazitlerle oluşan ve çok seyrek görülen bir infeksiyonudur. Genellikle tek taraflı boyun ağrısıyla başlar, yutma güçlüğü, ateş ve bo­yun hareketlerinde kısıtlanma ortaya çıkar. Tutu­lan bölge üzerindeki deride ödem ve kızarıklık, ba­zen flüktüasyon verebilen aşırı duyarlı bir şişlik saptanır. Etken çoğunlukla stafilokok, streptokok veya pnömokoklar gibi gram (+) koklar olduğun­dan bunlara etkili antibiyotikler verilir. Flüktüas­yon varsa abse boşaltılır.

Subakut granülomatöz tiroidit: De Cjuervain ti-roiditi, subakut nonsüpüratif tiroidit, dev hücreli ti­roidit olarak da adlandırılır. Tiroid hastalıkları ara­sında % 5 oranında yer tutar. 40-60 yaş arası kadın­larda daha sık rastlanır. Hastalık çoğunlukla viral bir infeksiyonu izleyerek ortaya çıkar. Subfebril ateş, genel durum bozukluğu, çabuk yorulma, kas ağrıla­rı, yutma güçlüğü, boğaz ağrısı gibi prodromal be­lirtilerin ardından gelişen boyun ağrısı çok karakte­ristiktir. Boyun ağrısı giderek artar, kulağa ve çene­ye doğru yayılır. Palpasyonla o taraftaki tiroid lobu ağrılı, hassas, sert ve nodüler yapıdadır. Karşı taraf lobu da hafifçe büyük ve duyarlı olabilir. 3-4 hafta kadar süren ağrılı dönemde hasta hipertiroidiktir. Bunu izleyen ve birkaç aya kadar uzayabilen asemp-tomatik iyileşme sürecinde geçici bir hipotiroidi dö­nemi olabilir. Tedavi semptomariktir. Hafif vakalar­da salisilatlar yeterli olur. Ağır vakalarda oral gliko-kortikoidler (prednizolon 20-40 mg/gün) uygulanır ve 1 hafta sonra azaltılarak 2-3 haftada kesilir.

Kronik lenfositik tiroidit (Hashimoto tiroidi-ti): Çoğunlukla kadınlarda ve 30-50 yaş arasında görülür. Yeterli iyot alman yörelerde en sık hipoti­roidi nedenidir. Otoimmun kökenli bir hastalık olup, gelişiminde genetik ve çevresel faktörlerin önemli katkısı vardır. Aynı ailedeki değişik birey­lerde ortaya çıkabilir. Hashimoto tiroiditine otoim­mun kökenli diğer hastalıklar eşlik edebilir. Histo-patolojik olarak tiroidin lenfositler tarafından yay­gın bir şekilde enfiltre edildiği, yer yer plazma hüc­relerinin de buna katıldığı görülür. Folikül yapısı bozulmuş fibrozis alanları ortaya çıkmıştır.

Tanı konulduğunda Hashimoto hastalarının % 75’i asemptomatiktir ve ötiroid durumdadır. Bun­larda simetrik olarak büyümüş sert, küçük bir gu­atr saptanır. % 20’sinde ek bulgular hipotiroidizme ilişkindir. Tiroid otoantikorları pozitif bulunur. Te­davi hipotiroidik hastalarda L-T4 ile sağlanır. Oti-roidik hastalar gelişebilecek hipotiroidi yönünden izlenir. Ender olarak hipertiroidi gelişmiş vakalar­da antitiroid ilaçlar kullanılır. Hashimoto hastala­rında saptanan nodüler gelişimler İAB ve sitolojik inceleme yapılarak habaset yönünden değerlendi­rilir. Cerrahi girişim bası bulgularının ortaya çık­ması, habaset şüphesi veya kanıtlanmış habaset durumlarında sözkonusudur.

Riedel tiroiditi: Çok seyrek görülür. Çoğunluk­la kadınlarda ve 30-60 yaş arasında ortaya çıkar. Ti­roid dokusunda yaygın ve yoğun bir fibröz doku enfiltrasyonu vardır. Bazen fibröz doku tiroid kap­sülünü ve komşu dokuları da tutar. Çoğu kez vü­cudun başka yerlerindeki (mediasten, periton arka­sı) fibröz doku artışı ile beraber seyreder. Tiroidin boyutları büyüyerek solunum sıkıntısı ve yutma güçlüğü gibi bası belirtilerine yol açar. Palpasyon-da tiroid çok sert bulunur. Tiroid kanseri ile ayırıcı tanı gereken vakalarda İİAB yeterli olmazsa açık biopsi yapılır. Bası belirtileri artarsa cerrahi girişim yapılarak trakea önündeki tiroid bölümü çıkartılır.

KRONİK İLTİHAP: Akut iltihaptaki etken ve doğurduğu zararlar ortadan kaldırılmamışsa olay uzar ve kronik iltihap oluşur. Kronik iltihapta bağdokusu ya..
485 21 112

Kronik İshal Nedir? İshalin uzun sürmesi enderdir. Bazı organizmaların neden olduğu ishal yıllarca sürse de uzun vadeli bir hastalık yapmaz. Böyle d..
158 6 195

İLTİHAP KOMPIİKASYONLARI (SONUÇLARI): İltihap mikroplara bağlı ise bunlar kanla yayılabilir (sepsis). İltihapta oluşan ve fibrosis denilen bağdokusu a..
254 12 126

- İshal / kabızlık - Kusma - İştahsızlık - Karın ağrısı - Migren - Boy kısalığı - Kilo kaybı / kilo alma - Kansızlık - Bulantı - Kötü kokulu,..
942 6 173

Kronik Lösemi Nedir Kronik lösemi, görünüşte olgun ancak normal olgun kan hücrelerinin yaptıklarını yapamayan kan hücrelerinin aşırı üretimi ile kara..
241 18 250

Romatoid Artrit Nedir? Romatoid artrit (RA) geleneksel biçimde, bağışıklık sisteminin eklemlere saldırmasına yol açan kronik, enflamatuvar bir otoimm..
558 13 264

Akciğer Hastalıkları (Anfizem Nedir) Anfizem, akciğerlerdeki hava keseciklerinin (alveol) gerilip genişlemesi neticesinde bu hava keseciklerini birbi..
535 24 120

Lösemi Nedir Lösemi, kan hücrelerinin özellikle de akyuvarların normalin üzerinde çoğalması ile kendini gösteren bir kanser türüdür. Yüksek sayıdaki ..
225 8 386

    Alkolün İshale Etkisi Nedir?     Kronik ishal alkol tüketiminden de kaynaklanabilir. Alkol tüketimi vücudun su emme..
818 7 178

inceledikleri konulara göre feslefenin de alt dalları vardır. Bunlar: 1. Bilim Felsefesi Bilim nedir? Bilimin konusu ve sınırları nelerdir? gibi soru..
786 8 551

Başarıyla ameliyatınızı oldunuz. Ama ameliyattan sonra ağrılarınız ortaya çıktı. Bu ağrıların sebebi nedir, nelerin habercisi olabilirler? Sakarya ..
465 17 353

AMİLAZ: Amilaz, nişastayı, glikojeni ve dekstrinleri hidrolize eden pankreas ve tükürük bezlerinden salgılanan bir enzimdir. Serumdaki normal değerler..
486 17 437