Doktor Tv Banner

Skuamoz Hucreli Kanser Skuamoz Hucre

Skuamoz Hucreli Kanser Skuamoz Hucre
81 0 37

Skuamoz Hücre, Skuamoz Hücreli Kanser

İnsidansı yıllar içinde artan, tedavisi ve kontrolü daha zor olan deri kanseridir. Risk faktörleri daha önce belirtildiği şekildedir. Daha önce deri kanseri olan hastaların ilk 18 ayda tekrarlama şansı %25, beş yılda %36 artar. HPV (human papillomavirüs) ile in-feksiyon skuamöz hücreli kanser riskini arttırır.

Eskarlarm zemininden oluşan kanserlerin (mar-jolin ülseri) özel bir yeri vardır. 1828 yılında ilk tanımlanmıştır. Uzun süren gerginlik taşıyan yanık veya travma eskarları üzerinde gelişir. Yanık eskarı oluşumundan yaklaşık 10-15 yıl sonra oluşur. Deri kanserleri içinde en agresif olanlarmdandır. Metastaz oranı %20 kadardır. Tedavisi için geniş eksizyon ve bölgesel nodal tutulum varsa lenf nodu disseksiyonu gerekir. Radyoterapi eklenebilir. 5 yıllık sürvi %34 kadardır. Sinüs traktusları veya postflebitik ba­cak ülserleri de önemli kanser riski faktörlerinden-dir. Metastazlar, uzak bölgelere çok geç olur; rejyo-nal ganglionlara erken yayılabilir.

Malign Melanoma (Melanoma, M.M.)

Melanoma, melanin pigmenti oluşturabilen vü­cudun herhangi bir hücresinden kaynaklanan malign tümördür. Bu nedenle en sık deride görülür. Son yıllarda etiyolojik faktörlerin tanınması, klinik çeşitliliğin bilinmesi ve patolojik özelliklerinin mey­dana çıkarılması ile rasyonel tedaviler geliştirilmiş­tir.

Malign Melanoma (MM) yaygın görülen bir tü­mör değildir. İnsidansı 4/100.000 kadar olup son 35 yılda bu oran iki kat artmıştır. Bu nedenle korunma, erken tanı ilk cerrahi girişim ve takip sağkalım açı­sından çok önemlidir. İnsidansı yaş ile orantılı ola­rak artar. 35 ile 55 yaş arasında sık rastlanır. Etiyolo-jik faktörler arasında önceki nevüsler, yeni oluşan nevüsler, travmalar, güneş ışınları, kronik iritasyon-lar, ırksal predispozisyon yer alır. Displastik nevüs­ler de tümör potansiyeli taşır. Kıllı dev nevüslerden % 8-10 oranında malign melanom gelişebilmektedir. Bu nedenle bu lezyonların tümör oluşmadan eksize edilmesi gerekir. Travmalar, ayak tabanında çok an­lamlıdır ve özellikle siyah derililerde oluşur. Ultra-viyole ışınları beyaz tenlilerde melanomu başlatan primer faktör denilebilir. Kadınlarda ekstremiteler-deki melanomlar lokalize kalma eğilimindedirler. Ayrıca daha az ülsere olurlar.

Klinik olarak senil keratoz, bazal hücreli kanser, vvart'lar, kaposi sarkomu, pyojenik granülom, dermatofibromlar malign melanom ile karıştırılabilir. Nevüslerde görülen boyut, renk, ülser, kanama ve kaşınma malign değişim bulgularıdır.

Lentigo Malign Melanoma: Yaşlılarda görülen, güneşe maruz kalan yerlerde oluşan, kliniği yıllara varan harita gibi lezyondur. Agresifliği en az olan M.M. türüdür (Hutchinson's Freckle). Sağkalım ora­nı %60 kadardır. Yüzeyel yayılan melanom. en yay­gın görülen tipidir. Genellikle zemininde pigmentli bir lezyon vardır (intradermal nevüs). Zamanla no-düler yapı kazanılabilir, ülserleşebilir.

Nodüler Malign Melanoma: Vücudun her ye­rinde olabilir. Nodüler yapısından dolayı kolay tanı­nır. Hızlı klinik seyri vardır. Tüm M.M.'in %10 ka­darını oluşturur. Prognozu kötüdür. Sağkalım ge­nellikle %30 civarındadır.

Akral Lentigo Malign Melanoma: Palmar, plan-tar, subungual yerleşim gösterir. Lentigo M.M. gibi klinik özelliği vardır. Minimal güneş ışınlarının etki­lediği yerlerde görülür. Sağkalım süresi, derinliği 0,76 mm'den az olanlarda % 100 kadardır. 0,76-1,5 mm. arasında derinliği olanların ise %91 kadar sağ­kalım süresi vardır. 1,5 mm'den derinleri ise 5 yıl içinde % 37 sağkalım gösterirler.

Primer deri M.M.'nin cerrahi tedavisinde iki ma­jör konu vardır. Birincisi, neoplazmanın orijininin nasıl tedavi edileceği; ikincisi, bölgesel lenf düğü­münün ne zaman ve nasıl temizleneceğidir. Bu ka­rarın verilmesinde tümörün derinliği yardımcı ol­maktadır.

Clark histopatolojik çalışmasında M.M.'nın epi-dermisteki orijininden uzağa invazyonun derinliği ile metaztatik yayılım potansiyelinin arasında ilişki varlığı gösterilmiştir. Buna göre M.M. 5 seviyeye ay­rılır.

Level 1: In-situ; atipik melanositler epidermiste-dir.

Level 2: Melanositler papillaya kadar uzanmıştır.

Level 3: Papiller-retiküler tabaka arasına kadar gelmişlerdir.

Level 4: Retiküler dermise melanositler ulaşmış­tır.

Level 5: Subkutan yağ dokuya atipik melanositler gelmiştir.

Breslow ve epidermisin granüler zonunun tepe­sinden neoplazmanın tabanına kadar olan mesafeyi oküler mikrometre ile ölçmüştür. Level Fi 0.76 mm. olarak tesbit edilmiştir ve 10 yıllık sür-viyi % 95 bulunmuştur. 4 mm'den kaim olan Level V lezyonlar için ise 5 yıllık sürvi % 50'den az beklen­mektedir.

Sistemik yayılımm taranmasına toraks grafisi ve karaciğer fonksiyon testleri ile başlanır. İlave olarak tomografi, scanning (baş bölgesinin), gerektiğinde göğüs abdomen, pelvis de değerlendirilmelidir.

Primer M.M.'un eksizyonu, tedavinin en önemli ilk basamağıdır. Çeşitli kalınlıktaki M.M.'lu hastalar ile ilgili datalara göre, 1 mm'den az derinliği olanla­rın yalnız eksizyonla çıkarılması halinde lokal rekürransmm çok düşük olduğu gösterilmiştir.

VVHO'nun M.M. programına göre lezyon kalınlı­ğı 2 mm ise lezyonun dışında kalan 1-3 cm'lik sağ­lam doku marjının, lezyon 4mm) için 2cm'lik marjlar­dan biraz geniş çıkararak lokal kontrol sağlanır.

Bölgesel lenflerin mikrometastazla tutulma riski ince tümörlerde (4.0 mm) lezyonda çok yüksektir. Kaim lezyonlarda sistemik tutulma oranı, yüksektir.

VVHO'nun geniş bir serisinde; sadece geniş pri­mer tümör eksizyonu yapılanlarda, geniş eksizyon ve elektif lenf nodu disseksiyonu yapılanlarda an­lamlı fark bulunmamıştır. Burada klinik olarak (+) ganglionu olanlar ayrı tutulmuştur.

Lenf nodlarında klinik olarak patoloji saptanma­yan orta kalınlıktaki ile kaim olanlar arasındaki M.M. vakalarında elektif lenf disseksiyonu yapılma­dan önce sentinel (nöbetçi) lenf nodunu görmek ve sadece ona biopsi yapıp eğer mikrometastaz veya metastaz görülürse o bölgeyi temizlemek en yeni yaklaşımlardandır. Bu nodu saptarken lenfosintig-rafiden ve gamma probdan yararlanılmaktadır. Çı­karılan ganglion immunohistokimyasal boya ile in­celenir ve mikrometastaz aranır. Eğer biopsi negatif gelirse hasta sadece takip edilir.

Genel yaklaşım olarak tekrar özetlenirse, primer lezyonun lmm'ye eşit veya daha derin olanlardan sadece geniş eksizyon ve birlikte lenf nodu incele­mesi yapılabilir. Baş-boyun bölgesi için sentinel (nöbetçi) nod aranması uygun olmayabilir.

Cilt Kanserinin Uyarıcı Belirtileri Nelerdir?

Cilt kanserinin uyarıcı belirtileri, melanom, karsinom ve skuamöz hücrelerinin ciltteki değişimleridir. Kanser öncesi ciltte büyümeler, değişimler..
244 10 803
Cilt Kanserinin En Önemli Belirtileri

Cilt kanserinin uyarıcı belirtileri gözle görülür bir şekildedir. Bu kanser türü, melanom, bazal hücreli karsinom ve skuamöz hücreli karsinom dahil ol..
928 25 348
Güneşin Cilt Kanseri Üzerindeki Etkisi

Dermatologlar güneşin cilt kanseri üzerinde etkili olduğunu ama tüm suçun güneşte olmadığını belirtiyorlar. En büyük risk faktörü fazla süre güneş..
705 20 342
Yaz Aylarında Cilt Tehlikeleri: Böcek Sokması, Aşırı Yanma

Denizdeki tehlikelerden biri acı ve ağrı veren mikrop kapmanızı sağlayan denizanasıdır. Yaşamınızı tehdit eden zehre sahip olabilir. Dikkatsiz old..
936 9 319
Güneşin Cilde Verdiği Zararlar ve Sonuçları

Güneşe uzun süre maruz kalan cildimize neler olur? En kızgın ve tepede olduğu zamanlarda mümkünse dışarıda olmayalım veya yüzümüzü şapka ve gözlükle g..
576 14 144
ATİPİK HİPERPLAZİ NE DEMEKTİR?

Memedeki hücreleri etkileyen kanser öncüsü bir değişimdir, atipik hiperplazi. Atipik: tipik olmayan, normal olmayan. Hiperplazi: Hücrelerin say..
714 20 399
Akciğer Kanseri Belirtileri, Nedenleri, Tedavisi

Akciğer kanseri kadınlarda ve erkeklerde en sık görülen kanser türüdür ve ölümle sonuçlanan kanser türlerinin başında gelir. Sigara içmek büyük öl..
933 23 514
Hindi Eti Akciğer Kanserinde Etkili

Akciğer kanserinden korunmak için hindi eti tüketmek yeterli mi? Akciğer kanseri; prostat kanserinden sonra erkeklerde en sık görülen kanser tipidi..
270 5 105
Kök Hücre Naklinden Sonra Seks Hayatı Bozulabilir

Yeni araştırmalara göre kök hücre nakli ile bağlantılı komplikasyonlar hem erkek hem kadında cinsel işlev bozukluğuna yol açabiliyor. Kök hücre naklin..
889 11 230
Gen Tedavisi Lösemiye Umut Işığı Olacak

Ön araştırmalara göre gen tedavisi lösemiye ve diğer kan kanseri türlerine kurtarıcı umut ışığı olacak. New Orleans deneysel tedavi merkezinde ..
411 10 877
Kanserde Aşılama Ne Kadar Güvenilir?

Aşılama ile vücudun bağışıklık sistemi güçlendiriliyor ve kanser hücreleri ile mücadele başlatılıyor. Peki bu yöntem ne kadar etkili ve güvenli? Aş..
661 13 290
Sperm Dondurma Yöntemiyle Baba Olunabilir

Kanser babalık şansını öldürmez. Yeni yöntem olan sperm dondurma işlemi ile kanser olan erkekler de baba olabiliyor.. Son günlerde kanser görülme s..
564 11 242
Çin’de Kanser Hızla Yayılıyor

6 kişiden birinin kanser olduğu bir ülkede bunun nedenleri araştırılır. Çin’de kanser neden bu kadar hızla yayılıyor ardındaki nedenler neler.. Çin..
832 26 813
GEN NEDİR? TEMEL GENETİK BİLGİLER

DNA'nın Yapısı İnce uzun ip gibi iki şeker molekülü düşünün. Üzerlerinde 4 farklı özel asit molekülü olsun (A, T, G, C). Bu 4 molekül ..
253 25 196
Kök Hücre İle Gençlik Etkisi

Kırışıklık gideren ve pürüzsüzleştiren kök hücre estetiği çok revaçta.. Ünlü isimlerin de yaptırdığı kök hücre tedavisi (Gençlik aşısı) kadınların ..
491 13 549