Doktor Tv Banner

Kemik Pelvis

Kemik Pelvis
20 0 45

Doğum Yolu: Kemik Pelvis

Kemik pelvis os pubis, os ischii ve os ilium'un bir­leşmesi ile oluşan sağ-sol iki kemik yapıdan (os coxae) meydana gelir. Bu kemikler pelvis boşluğunun iki ya­nını sınırlar. Kemik pelvis, önde pubis simfizi, arkada sakrumla birleşir. Pelvis boşluğunun şekli temelde bir silindire benzetilebilir; ancak doğum kanalı aşağı ucunda yaklaşık 90°'lik bir açıyla öne doğru dönerek sagittal plandan bakıldığında 'J ' ya da ' L' harfi şeklini alır

Jinekoid ya da tipik kadın pelvisi kadınların yaklaşık % 40'ında bulunmaktadır (36). Aşağıda söz edilecek olan diğer tiplerin aksine bu tip pelviste, pelvis boş­luğunun yuvarlak görünümü, yumuşak kavisleri ve kemik çıkıntıların daha az belirgin oluşu göze çarp­maktadır. Pelvis girimine üstten bakıldığında, pro-montoryumun oluşturduğu hafif bir çıkıntı dışında ke­narların dairesel olduğu görülür. Beş sakral vertebranm birleşmesi ile oluşan sakrum kemiği aşa­ğıya doğru, açıklığı öne bakan bir kavis çizer. Pelvisin yan duvarlan önden arkaya doğru, pubik, iskiyal ve ili-yak kemiklerce oluşturulur. Sakrum kavsi de pelvisin yan duvarlan ile bir devamlılık gösterir. Pelvis yan du­varları ayrıca büyük siyatik çentiği (incisura ischiadica majör) de içerir. Bu yapı kadınlarda geniş ve sığdır; böylece bebeğin başı, öne doğru açılan doğum ka­nalına daha kolay uyum sağlar. Pelvis çıkımı romboid şekillidir. Başka bir deyişle farklı planlardaki iki üçgenin ortada bir kenarla birleşmesi gibidir. Pelvis çı-kımınm sınırlannı iki sakro-tuberal ligaman ve pubik ramuslar oluşturur. Tipik bir kadın pelvisindeki sub-pubik açı android pelvistekinden farklı olarak daha ge­niştir.

Android pelvis kadınların yaklaşık %30-35'inde bu­lunur. Bu tip pelvisin giriminde promontoryum çı­kıntısı daha belirgindir, ayrıca yan duvarlar pelvisin önünde daha dar bir açıyla birleşerek kalp şeklim alır. Bu durumda bebeğin başı pelvise, sagittal sutura oblik çaplardan birine gelecek şekilde angaje olur. Oksiput da çoğu kez posterior pozisyondadır. Sakrum görece düzleşmiş olup buna bir de spina iskiyadikaların be­lirginleşmesi eklenince fetal başın oksiput-anterior po­zisyona dönmesi engellenir.

Antropoid pelviste ise, girimdeki antero-posterior çap transvers çaptan daha geniş olduğu için pelvis girimi oval şekildedir. Sakrum altı vertebradan oluş­tuğundan pelvis genellikle diğer tiplerden daha de­rindir. Bu tip pelvis kadınların yaklaşık % 15-20' sinde bulunur. Subpubik açı daha dar olup spina iskiyadikalar belirgindir; ancak büyük siyatik çentik ge­niştir. Bu tip pelvis oksiput-posterior pozisyon için uygun olup bebek sıklıkla yüzü yukarı bakacak şekilde doğar

Pelvis Tabanı

Pelvis tabanının şekli ve yapısı, alt kısmı öne doğru açılanan pelvis boşluğunda fetus başının inmesinde önemli bir rol oynar.

Yelpaze şeklinde bir kas pubik, iskiyal ve iliyak ke­miklere yapışarak pelvis duvarlarından ortaya doğru ilerler ve ortada bir rafe dikiş oluşturur. Levator ani adını alan bu kas üç bölümden oluşur: puborektal, pu-bokoksigeal ve iliokoksigeal. Bu kas dizilimi arkada koksigeus kası ve piriform kasın bir bölümü ile bir­leşerek pelvik diyaframı oluşturur. Kadın pelvisinin ta­banı diyaframın fonksiyonunu zayıflatan üç orifis (delik) içermektedir. Pelvik diyafram, perinenin tüm yüzeysel ve derin kasları ile m. levator anilerin bir­leştiği yer olan perineal cisim tarafından des­teklenmektedir. Böylece diyaframın yapısı güçlenir ve vajina ile rektum desteklenmiş olur. Pelvik diyaframda gözlenen bu konverjans, pelvis tabanının basit bir kas tabakasından ziyade, yukarıda da belirtildiği gibi doğum kanalının alt kısmının öne doğru açılanmasını sağlayan oluk şeklinde bir yapı haline gelmesine kat­kıda bulunur

Doğum Objesi: Çocuk

Travayın mekanik yükünü karşılayabilmek için term-deki bir bebeğin başı oldukça esnek yapılardan oluşur. Bunlar henüz kaynamamış suturalar ile fontanellerdir. Bu yapıların hareket etme kapasitesi sınırlı olmakla birlikte prezente olan çaplarda önemli değişikliklere yol açabilmektedir. Fetal baştaki en kısa çap verteksin oksipito-anterior pozisyonda prezente olduğu su-boksipitobregmatik çaptır (ortalama 9.5 cm' dir). Ok-sipito-posterior pozisyonda ise önde gelen çap ok-sipitofrontal ya da suboksipitofrontal çaptır (11.75 cm ve 11 cm). Bununla birlikte, alın gelişlerinde önde gelen çap oksipitomental olup (ortalama 13 cm), bu durumda genellikle travayın ilerlemesi mümkün olmaz.

Fetusun, özellikle de fetal başın fleksiyonda olması pelvis ile olan mekanik ilişkiyi olumlu yönde etkiler. Etkili uterus kontraksiyonları ile pelvik diyaframın oluk şeklinde yapılanması fetal başta oluşan pozisyon bozukluklarının çoğunu düzeltmektedir. Bu pozisyon bozukluklarının başında yetersiz fleksiyon ya da ok­sipito-posterior pozisyonu gelmektedir.

Travay sırasında pelvis boşluğu vajinayı genişleten fetal baş ile doldurulur; rektum kompresyona uğrar. Ayrıca uterus alt segmentine komşu olan mesane de bası altında kalır.

D Vitamini Tek Başına Yetersiz Olabilir

Kemik sağlığını olumlu etkileyen D vitamini aslında tek başına yeterli olmayabilir. Menopoz dönemindeki kadınlarda kalsiyumun etkisi çok önemlidir..
659 19 686
Osteoporoz Tedavisi İçin İlaç Kombinasyonu

Osteoporoz tedavisinde hangi ilaçlar kullanılmalı ve birkaç ilacı birleştirip içmek daha kesin sonuç mu verir? Kemik mineral yoğunluğunun osteoporo..
491 24 412
Kemik İliği Nakli Fıstık Alerjisine Çare mi?

Yeni bir çalışmaya göre kemik iliği nakli ile fıstık alerjisi durumu ortadan kaldırılabiliyor. Lösemi olan 10 yaşındaki bir çocuğun aynı zamand..
577 9 624
A’dan Z’ye Osteoporoz Hakkında Bilgiler

Osteoporozda kemik yoğunluğu düşmekte ve kemikler zayıflamaktadır. 30 yaşından sonra güçlü olan kemikler gitgide güç kaybeder. 50 yaş üstü kadınlarda ..
986 20 139
Kemik Sağlığınız İçin Beslenme Önerileri

Çocukluk çağında kemiklerimizi korumaya başlamalıyız. Gençlik ve yetişkinlikten itibaren kemik yapımız zayıflamaya başlar. Kemik sağlığı için sağlıklı..
499 12 642
Kemik Erimesine Karşı Doğal Çareler

Op. Dr. Adnan Bağrıaçık menopoz döneminde kadınlarda yaşanan osteoporoz yani kemik erimesi tedavisi için 3 doğal tedavi şeklini açıkladı.. Uzmanlar..
263 23 890
Uzaklardan Gelen İlikle Hayata Döndü

11 yaşındaki minik Ayşe ilik nakli bekliyordu. Sevindirici haber ABD’den geldi. Lösemiyi ABD’li bir gönüllünün bağışıyla yendi.. Aksaraylı Tay aile..
382 16 267
Yatakta Hangi Erkekler Patron Rolünde?

Güçlü karın kasları ve gelişmiş bir vücuda sahip olan erkekler yatakta patron rolünü üstleniyor. Partnerine karşı güçlü duruyor. Çekici erkek algıs..
748 24 845
Osteoporoz Nedir, Kimlerde Neden Görülür?

Kemiklerde yer alan gözenekler osteoporozun ta kendisidir. 30 yaşlarında güçlü olan kemikler daha sonraki yıllarda yoğunluğunu kaybetmeye başlar. ..
324 22 305
Süper Yapıştırıcı İle Kemik Kırılmasına Son

İsveçli bilim adamları süper yapıştırıcıyı geliştirdi. Bu yapıştırıcı sayesinde ayak ve kol kırıkları yapıştırılıyor ve engel olmaktan kalkıyor.. A..
643 24 343
Suni Kemik İle Neler Yapılıyor?

Kırılan veya yeni kemiklerin yeniden oluşması için suni kemik geliştirildi. Suni kemikle neler yapılabilir nerelerde kullanılır? İskoç ve İngiliz b..
984 15 877
Osteoporozda Kemik Yoğunluğu Ölçümünün Önemi

Kemiklerde bulunan mineral yoğunluğu ölçümü için özel bir X-ışını tarama testi veya bilgisayarlı tomografi (BT) testi uygulanır. Kemiklerdeki kals..
764 24 787
Yapay Deri Üretimi ve Deri Nakli

İlk kez uygulanacak olan yapay deri üretimi ve yüze özel kemik yapısı ve deri nakliyle yüz nakline gerek kalmayacak.. Türkiye'de ilk defa yapay der..
258 13 191
İleri Meme Kanserinde Tedavi Seçenekleri

İleri derecede meme kanseri yaşayanlar metastatik dördünce evre ve sonrasında hangi koşullardadır ve hangi tedavi seçenekleri vardır? Tedavinin ..
814 13 781
Osteoporoz Nedir, Nedenleri ve Tedavisi

Osteoporoz kemiklerde meydana gelen kırılmalara denir. 30 yaşında güçlü olan kemikler zayıflamaya ve kırılmaya başlar. Yoğunluğunu kaybeden kemikl..
864 22 291