Kemik Pelvis

Kemik Pelvis
17 9 20

Doğum Yolu: Kemik Pelvis

Kemik pelvis os pubis, os ischii ve os ilium’un bir­leşmesi ile oluşan sağ-sol iki kemik yapıdan (os coxae) meydana gelir. Bu kemikler pelvis boşluğunun iki ya­nını sınırlar. Kemik pelvis, önde pubis simfizi, arkada sakrumla birleşir. Pelvis boşluğunun şekli temelde bir silindire benzetilebilir; ancak doğum kanalı aşağı ucunda yaklaşık 90°’lik bir açıyla öne doğru dönerek sagittal plandan bakıldığında ‘J ‘ ya da ‘ L’ harfi şeklini alır

Jinekoid ya da tipik kadın pelvisi kadınların yaklaşık % 40’ında bulunmaktadır (36). Aşağıda söz edilecek olan diğer tiplerin aksine bu tip pelviste, pelvis boş­luğunun yuvarlak görünümü, yumuşak kavisleri ve kemik çıkıntıların daha az belirgin oluşu göze çarp­maktadır. Pelvis girimine üstten bakıldığında, pro-montoryumun oluşturduğu hafif bir çıkıntı dışında ke­narların dairesel olduğu görülür. Beş sakral vertebranm birleşmesi ile oluşan sakrum kemiği aşa­ğıya doğru, açıklığı öne bakan bir kavis çizer. Pelvisin yan duvarlan önden arkaya doğru, pubik, iskiyal ve ili-yak kemiklerce oluşturulur. Sakrum kavsi de pelvisin yan duvarlan ile bir devamlılık gösterir. Pelvis yan du­varları ayrıca büyük siyatik çentiği (incisura ischiadica majör) de içerir. Bu yapı kadınlarda geniş ve sığdır; böylece bebeğin başı, öne doğru açılan doğum ka­nalına daha kolay uyum sağlar. Pelvis çıkımı romboid şekillidir. Başka bir deyişle farklı planlardaki iki üçgenin ortada bir kenarla birleşmesi gibidir. Pelvis çı-kımınm sınırlannı iki sakro-tuberal ligaman ve pubik ramuslar oluşturur. Tipik bir kadın pelvisindeki sub-pubik açı android pelvistekinden farklı olarak daha ge­niştir.

Android pelvis kadınların yaklaşık %30-35’inde bu­lunur. Bu tip pelvisin giriminde promontoryum çı­kıntısı daha belirgindir, ayrıca yan duvarlar pelvisin önünde daha dar bir açıyla birleşerek kalp şeklim alır. Bu durumda bebeğin başı pelvise, sagittal sutura oblik çaplardan birine gelecek şekilde angaje olur. Oksiput da çoğu kez posterior pozisyondadır. Sakrum görece düzleşmiş olup buna bir de spina iskiyadikaların be­lirginleşmesi eklenince fetal başın oksiput-anterior po­zisyona dönmesi engellenir.

Antropoid pelviste ise, girimdeki antero-posterior çap transvers çaptan daha geniş olduğu için pelvis girimi oval şekildedir. Sakrum altı vertebradan oluş­tuğundan pelvis genellikle diğer tiplerden daha de­rindir. Bu tip pelvis kadınların yaklaşık % 15-20′ sinde bulunur. Subpubik açı daha dar olup spina iskiyadikalar belirgindir; ancak büyük siyatik çentik ge­niştir. Bu tip pelvis oksiput-posterior pozisyon için uygun olup bebek sıklıkla yüzü yukarı bakacak şekilde doğar

Pelvis Tabanı

Pelvis tabanının şekli ve yapısı, alt kısmı öne doğru açılanan pelvis boşluğunda fetus başının inmesinde önemli bir rol oynar.

Yelpaze şeklinde bir kas pubik, iskiyal ve iliyak ke­miklere yapışarak pelvis duvarlarından ortaya doğru ilerler ve ortada bir rafe dikiş oluşturur. Levator ani adını alan bu kas üç bölümden oluşur: puborektal, pu-bokoksigeal ve iliokoksigeal. Bu kas dizilimi arkada koksigeus kası ve piriform kasın bir bölümü ile bir­leşerek pelvik diyaframı oluşturur. Kadın pelvisinin ta­banı diyaframın fonksiyonunu zayıflatan üç orifis (delik) içermektedir. Pelvik diyafram, perinenin tüm yüzeysel ve derin kasları ile m. levator anilerin bir­leştiği yer olan perineal cisim tarafından des­teklenmektedir. Böylece diyaframın yapısı güçlenir ve vajina ile rektum desteklenmiş olur. Pelvik diyaframda gözlenen bu konverjans, pelvis tabanının basit bir kas tabakasından ziyade, yukarıda da belirtildiği gibi doğum kanalının alt kısmının öne doğru açılanmasını sağlayan oluk şeklinde bir yapı haline gelmesine kat­kıda bulunur

Doğum Objesi: Çocuk

Travayın mekanik yükünü karşılayabilmek için term-deki bir bebeğin başı oldukça esnek yapılardan oluşur. Bunlar henüz kaynamamış suturalar ile fontanellerdir. Bu yapıların hareket etme kapasitesi sınırlı olmakla birlikte prezente olan çaplarda önemli değişikliklere yol açabilmektedir. Fetal baştaki en kısa çap verteksin oksipito-anterior pozisyonda prezente olduğu su-boksipitobregmatik çaptır (ortalama 9.5 cm’ dir). Ok-sipito-posterior pozisyonda ise önde gelen çap ok-sipitofrontal ya da suboksipitofrontal çaptır (11.75 cm ve 11 cm). Bununla birlikte, alın gelişlerinde önde gelen çap oksipitomental olup (ortalama 13 cm), bu durumda genellikle travayın ilerlemesi mümkün olmaz.

Fetusun, özellikle de fetal başın fleksiyonda olması pelvis ile olan mekanik ilişkiyi olumlu yönde etkiler. Etkili uterus kontraksiyonları ile pelvik diyaframın oluk şeklinde yapılanması fetal başta oluşan pozisyon bozukluklarının çoğunu düzeltmektedir. Bu pozisyon bozukluklarının başında yetersiz fleksiyon ya da ok­sipito-posterior pozisyonu gelmektedir.

Travay sırasında pelvis boşluğu vajinayı genişleten fetal baş ile doldurulur; rektum kompresyona uğrar. Ayrıca uterus alt segmentine komşu olan mesane de bası altında kalır.

Kadınların günümüzde sık sık rastladığı bir sorun olan rektoselle çok fazla doğum yapmaktan, kadınlara uygulanan vakum forsepsten, normal doğumdan son..
465 25 164

Femur başıyla pelvis asetabulumu arasındaki eklem.
508 8 704

Hidronefroz:  böbrek idrar serbest akışının tıkanması nedeniyle renal pelvis ve kalikste, distansiyon ve dilatasyon anlamına gelir. Ted..
376 24 441

SÖKESTR: Kemik iltihaplarında bazı kemik parçaları Ölebilir. Bu ölü kemik parçaları çevresinde bir kapsül ve irin oluşur. Bu topluluğa sökest denir. S..
770 19 864

Kemik erimesi olarak da adlandırılan “osteoporoz” genellikle menopoz sonrası kadınlarda görülse de, erkekleri de etkileyebilen bir kemik hastalığı. Ke..
890 4 691

Anormal lenfoblastların çokluğu ile süren, kemik iliği öncü hücrelerinde lenfoid seri öncüllerinin kanda görülmesiyle ve başka kemik iliği olmak üzere..
773 18 236

Diş hekimliğinde kullanılan, kavitelerdeki artık dokuları temizlemeye yarayan bir alettir.
982 17 433

Kemik erimesi belirtileri spesifik değildir. Genelde kırıklar ortaya çıkıncaya kadar herhangi bir belirti ve ağrı olmaz. Ancak bazı kişilerde ileri ya..
515 16 813

Kemik sağlığını olumlu etkileyen D vitamini aslında tek başına yeterli olmayabilir. Menopoz dönemindeki kadınlarda kalsiyumun etkisi çok önemlidir..
444 18 583

Osteoporoz tedavisinde hangi ilaçlar kullanılmalı ve birkaç ilacı birleştirip içmek daha kesin sonuç mu verir? Kemik mineral yoğunluğunun osteoporo..
945 18 492

Lösemi İçin Kemik İliği Nakli Nasıl Yapılır ?
989 4 431

KEMİK RADYOGRAFİSİ X ışınlan tıpta ilk olarak kemiklerin incelenmesinde kullanılmıştır. Çevresindeki yumuşak dokulara göre özgül ağırlığı daha yüksek ..
223 14 605