İzometrik Kasilma Ve İzotonik Kasilma Nedir

İzometrik Kasilma ve İzotonik Kasilma Nedir
36 8 17

İzometrik Kasılma

Kasın boyunun kısalmadan yaptığı kasılma şekline izometrik kasıl­ma denir.

İzotonik Kasılma

Kasın gerilimi, tonusu değişmeden boyu değişerek yaptığı kasılma bi­çimidir.

İzometrik kasılmada aktin ve myozin fibrillerinin birbiri üzerinde kaymasına gerek bu­lunmaz. İzotonik kasılma izometrik kasılmaya göre daha uzun sürer. İzotonik kasılma kasın dış iş etkinliği ile yakından ilişkilidir. Kastaki bir çok kasılma olayı her iki tip kasılmanın ka­rışımı şeklindedir. Vücudumuzda kasların kasılma hızlan da farklıdır. Bir kısmı hızlı kas lifle­rinden bir kısmı ise yavaş kas liflerinden meydana gelmiştir. Yavaş kaslar genellikle uzun sü­reli işlerin yapılabilmesiyle sorumlu kaslardır. Kas lifleri küçüktür ve daha fazla kan daman tarafından beslenmektedirler. Hızlı kaslara göre mitokondri sayıları daha fazladır. Kasın içerisinde hemoglobin benzeri bir madde olan myoglobinden daha zengindirler. Hızlı kasların sarkoplazmik retikülümları ise daha iyi gelişmiştir. İyon değişim olayı bu kaslarda daha faz­ladır ve kalsiyum iyonunun hareketi daha hızlıdır. Yavaş kaslar içerisindeki myoglobinin çok olması nedeni ile kırmızı renkte görüldüğünden kırmızı kas hızlı kaşlar ise myoglobin bakı­mından fakir olduklarından beyaz kaslar olarak adlandırılır.

Kasın uzun süreli ve kuvvet harcanarak yapılan kasılması kas yorulmasına neden olur. Kasın yorulması metabolik olaylarının artık aynı güçte kasılmayı sürdüremeyecek duruma gelmeleri olarak özetlenebilir. Sinir uyarılarının normal olarak gelmesine rağmen kas artık istenilen kasılma cevabını verememektedir. Kas lifleri ATP bakımından fakirleşmiştir.

Aynı kasın sürekli zorlayıcı etki altında kalması kasın büyümesine neden olur. Kas lifle­rinin çapı artar. Bunun tersi kas atrofısine yani kasların erimesine, incelmesine neden olur. Kas gerilemesi kasın sinir desteğinin ortadan kalkmasına (kas sinirinin kesilme veya diğer nedenlerle uyarı getirmemesine) bağlı olabilir.

Kasları etkileyen bir takım ailesel hastalıklarda vardır. Bunlardan bir tanesi ailesel peri­yodik felç dediğimiz durumdur. Bu kişilerde hücre dışı sıvısı içerisindeki potasyum seviyesi giderek yetersiz seviyelere düşer ve bu kas membranının uyarılmasıyla ilgili elektriksel etkin­likler olmadığından kas kasılamaz.

Kas içerisine sokulan ince elektrotlarla kasların elektriksel etkinliğinin ölçümünde kul­lanılan araçlara elektromyogram denir.

Kasın kasılmasının gelen sinirsel uyanlar tarafından sağlandığını biliyoruz. Kasın sinirle yaptığı bağlantı bölgesine myonöral kavşak denir. Sinir implusları bu kavşağa ulaştığında si­nir ucunda bulunan içi asetil kolin dolu olan kesecikler parçalanır ve kas hücresi ile sinir ara­sındaki küçük aralığa asetil kolin boşalır. Bu kasın kasılmasıyla ile ilgili elektriksel olaylar di­zisini başlatır. Belirli bir süreden sonra uyan devam etse bile kas artık bu uyarıya cevap ver­mez. Aslında bu kasların aşırı gerilip kopmasını önleyen bir faktördür. Kas yorulması dediği­miz olay zaman zaman adeta bir sigorta gibi hareket eder. Belirli bir kasılma düzeyinden son­ra kas yorulur. Çünkü sinir ucundaki asetil kolin keseciklerinin sayısı azalmıştır.

KASILMA ÇEŞİTLERİ: Herhangi bir kasın uyarılması sonucu o kasta oluşan mekanik olaya “Kas kasılması” denir. Kasın kasılması sırasında boyu değişmeyip ..
720 4 457

    Kan basıncı, dolaşım sistemi atardamarları içindeki kanın basıncıdır. Kan basıncı ölçümü tansiyon aleti yardımıyla yapılır.Kan bası..
893 16 288

HAREKET VE KAS KASILMASI: Herhangi bir istemli hareketin yapılabilmesi için o hareketle ilgili kas gruplarının birbirleriyle uyum içinde çalışmaları g..
248 18 702

ÇİZGİLİ KAS HÜCRESİNİN İNCE YAPISI: Her çizgili kas hücresi, yani kas lifi mikroskop altında incelendiğinde kas lifinin uzunlamasına eksenine dik ola..
916 16 279

MİYOFİBRİLLERİN İNCE YAPISI: Çizgili kas hücrelerinin mikroskobik incelemede enin çizgili olarak görülmelerinin nedeni, miyofibrillerin ince yapısında..
763 13 189

KALBİN KASILMA RİTMİNDEKİ BOZUKLUKLAR: Anımsanacağı gibi kalp kası ritmik olarak dakikada 60-80 defa kasılır. Kalbin kasılması için gerekli olan biyoe..
510 13 761

Çırpınmalar, Çırpınma Nedir Normal kas gücü, uzuv hareketsiz iken da*hi kasları gerilim halinde tutar. Gücün yeğinliğindeki salınımlar, aslında ciddi..
336 25 859

Çizgili kaslar miyelinli sinir lifleri ile uyarılır. Sinir uçları kas hücreleri üzerinde bir çok kollara ayrılarak sonlanır. Bu noktalara motor plak d..
903 19 480

ODAKSAL BAŞLAYIP SONRA YAYGINLAŞAN EPİLEPSİ: Beyindeki herhangi bîr odakta odaksal nitelikte başlayan bir epilepsi boşalımı, önce başladıkları odakla ..
301 11 383

BÜYÜK NÖBET (GRAND MAL): Büyük nöbetler de diğer yaygın nöbetler gibi orta çizgi üzerindeki beyin sapı üstündeki yapılardan teynaklamp, her iki beyin ..
703 17 207

Kramplar genelde bacaklarda, kollarda ve sırt bölgesinde oluşur. Sebepleri arasında zorlamak, zedelenmek ve kasların dehidrolize olması ve çok uzun sü..
715 9 240

KALP KASI: Yapı olarak kalp kası, belli bir ölçüde çizgili kasa benzer. Kalp kası da mikroskopla incelendiğine, çizgili bir yapı gösterir. Bu çizgiler..
255 6 684