Doktor Tv Banner

Diyaliz Sertifikası

Diyaliz sertifikası
87 0 62

SAYI : B100THG100003/ KONU: Diyaliz Eğitimi ve Sınavlar Ülkemizde diyaliz hizmetleri 01.09.1993 tarih ve 21685 sayılı, 23.06.1995 tarih ve 22322 sayılı, 30.05.1997 tarih ve 23004 sayılı ve 01.08.1998 tarih 23420 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği ile yürütülmektedir. Bu yönetmeliğin değişik 4 üncü maddesine göre diyaliz eğitimlerinin, Diyaliz Bilim Kurulu tarafından nitelikleri belirlenmiş ve Bakanlıkça onaylanmış hemodiyaliz ve periton diyalizi merkezlerinde yapılacağı belirlenmiştir. Diyaliz Eğitim Merkezleri Genelgesine göre, hemodiyaliz ve periton diyalizi eğitim merkezi olmak üzere yapılan başvurular, diyaliz eğitim merkezlerinde aranan kriterlere göre 12.05.1999 tarihinde yapılan Diyaliz Bilim Kurulu toplantısında değerlendirilmiştir. Yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda; 28 merkezin Hemodiyaliz Eğitim Merkezi, 19 ve 3815 sayılı onayı ile kabul edilmiştir. Bu merkezlerin listesi yazımız ekinde gönderilmektedir. Diyaliz eğitimlerine başvuruların yapılması, başvuruların değerlendirilmesi ve sınav komisyonlarının çalışmalarına ait husular aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 1. Diyaliz eğitimi başvuruları: Diyaliz eğitimine Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, Özel Diyaliz merkezlerinde çalışan veya çalışacak olan personel ile herhangi bir resmi veya özel diyaliz merkezlerinde çalışmayan personel müracaat edebilir. Bu personeller Bakanlıkça eğitim sırasına alınırlar. Bu sıralamada aşağıdaki öncelik sırası verilecektir. Ülke genelinde eğitim programlarında planlama yapılabilmesi amacıyla, Diyaliz Eğitim Merkezleri Bakanlığın müsadesi olmadan sertifika verilmek üzere hiçbir personeli diyaliz eğitim programına almayacaktır. 1.1. Başvuruların Yapılması: Tüm başvurular İl Sağlık Müdürlükleri kanalı ile yapılacaktır. Bu başvurularda her başvuru şekline göre dilekçenin Bakanlığa ulaşma tarihine göre sıralamaya alınacaktır. 1.1.1. Kamu kuruluşlarında çalışan personel, başvurularını çalıştıkları kuruk vasıtasıyla yapacaklardır. Bu başvurular, Başhekimliğin uygun görüşü ile aşağıdaki belgelerle birlikte İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilecektir. . Kurum tarafından doldurulacak Diyaliz Merkezi Bilgi Formu, · Eğitim almak isteyen personele ait Diyaliz Eğitim Başvuru Formu, · Diyaliz eğitimini takiben en az bu merkezde 1,5 yıl çalışacağını taahhüt eden dilekçesi, · Başhekimlikçe tasdikli diploma ve uzmanlık belgeleri. 1.1.2. Özel diyaliz merkezlerinde çalışan ve çalışacak olan personel, başvurularını çalıştıkları Diyaliz Merkezi vasıtasıyla yapacaklardır. Bu başvurular, merkezin sorumlu uzmanının üst yazısıyla aşağıdaki belgeler ile birlikte İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilecektir. · Diyaliz Merkezi tarafından doldurulacak Diyaliz Merkezi Bilgi Formu, · Eğitim almak isteyen personele ait Diyaliz Eğitim Başvuru Formu, · Kurs bitiminden itibaren görev alacakları merkezde en az bir yıl çalışacaklarına dair noter tasdikli sözleşmeleri, . Noter tasdikli diploma ve uzmanlık belgeleri. 1.1.3. Herhangi bir resmi veya özel kuruluşta görev almayan personel, Diyaliz Eğitim Başvuru Formu ve noter tasdikli diploma veya uzmanlık belgeleri ile birlikte İl Sağlık Müdürülüklerine başvuracaklardır. 1.1.4. Eğitim başvurularında resmi kurumlar için %40, özel merkezler için %30, yeni açılacak merkezler için %20 ve hiçbir kamu kuruluşunda görev almayanlar için %10 oranında kontenjan ayrılacaktır. Bu oranlar ülke ihtiyacına göre her yıl belirlenecektir. Eğitim Başvuru Formu tanzim edilerek Genelge ekinde gönderilmektedir. 1.2. Başvuruların Değerlendirilmesi: 1.2.1. Diyaliz Eğitimi başvurularında, kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin acil eğitim ihtiyaçları göz önüne alınarak eğitimleri planlanacaktır. 1.2.2. Özel diyaliz merkezlerinin, Yönetmelik değişikliklerine göre arttırılması gereken eğitilmişpersonel durumu değerlendirilerek eğitimleri merkezlere eşit imkan sağlayarak planlanacaktır. 1.2.3. Yeni açılacak diyaliz merkezlerinde çalışacak olan personelin durumu değerlendirilerek eğitim planlaması yapılacaktır. 1.2.4. Yukarıda belirtilen personelin eğitim ihtiyaçları giderildiği takdirde, herhangi bir diyaliz merkezinde çalışmayan personelin eğitimleri de planlanmaya alınacaktır. 2. Eğitimin Başlaması: Yukarıda beliritlen usullerle yapılan başvurular, Bakanlıkça önceliklere göre değerlendirmeye alınır. Eğitime alınması uygun görülen personel için, Eğitim merkezlerinin Bakanlığa bildirdiğiplanlamaya göre Makam Onayı alınır ve Eğitim Merkezine bildirilir. Eğitime alınan personel, eğitim gördüğü kurumun kurallarına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hususlara uymak zorundadır. 3. Sınav Komisyonlarının belirlenmesi: Diyaliz eğitimi alan personelin sınav komisyonlarının oluşturulması 10.12.1998 tarih ve 23814 sayılı Diyaliz Eğitim Merkezleri Genelgesinin 8'inci maddesinde beliritlmiş olup bununla ilgili diğer hususlar 12.05.1999 tarihinde yapılan Diyaliz Bilim Kurulu toplantısınsa görüşülerek karar altına alınmıştır. Buna göre: 1.3. Tıp Fakülteleri bünyelerindeki Diyaliz Eğitim Merkezlerinde sınav komisyonunda yer alacak iki üyenin kendi öğretim üyelerinden, bir üyenin ise başka bir eğitim merkezinden olması, 1.4. Sağlık Bakanlığı ve SSK Eğitim Merkezlerinde sınav komisyonunda yer alacak bir üyenin kendi bünyesinden, 2 üyenin ise üniversite öğretim görevlilerinden olması, 1.5. Pediatri diyalizi eğitimi alanların sınav komisyonunda en az bir pediatrik nefrolog bulunması, 1.6. Sınav komisyonunun en az üç üyeden oluşması 1.7. Sınav komisyonunda yer alacak üyelerden en az iki üyenin nefroloji uzmanı olması gerekmektedir. 3. Sınavların Yapılması: 1.8. Halen eğitime devam eden personel ile yeni eğitime alınan personel kurs bitiminde sınava tabi tutulacaktır. 1.9. Bu genelgeden önce Bakanlık Makamının 24.05.1999 tarih ve 3815 sayılı Onayı ile belirlenen merkezlerde en az 3 ay süreyle eğitim alan uzman hekimler, 6 ay süre ile eğitim alan pratisyen hekimler ve 3 ay süre ile eğitim alan hemşireler, yine bu merkezlerde sınava gireceklerdir. Ek'te alınan Makam Onayı ile belirlenen Diyaliz Eğitim Merkezleri daha önce kurs gören personel için açacakları sınav tarihlerini en geç 15.07.1999 tarihine kadar sağlık bakanlığına bildireceklerdir. Bu sınav tarihleri ayrıca Bakanlık tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine duyurulacaktır. 1.10. Bu genelgeden önce Bakanlık Makamının 24.05.1999 tarih ve 3815 sayılı Onayı ile belirlenen merkezler dışında eğitim görenler ile Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre sınava girmeye hak kaznan personel Bakanlıkça belirlenecek Eğitim Mekezlerinde sınava gireceklerdir. İlk sınav ekim 1999 tarihinde yapılması planlanmış olup, sınav yerleri, sınav tarihleri ve başvuru şekilleri ayrıca bildirilecektir. 1.11. Bu Genelgenin yayımından önce üniversiteler tarafından Diyaliz Eğitim Merkezleri Genelgesinde belirtilen esaslar doğrultusunda hazırlanarak en az 3 öğretim üyesi tarafından imzalanmış ve Bakanlığımıza gönderilmiş olan eğitim belgelerine sahip olanların yeniden sınava alınmalarına gerek olmadığı 12.05.1999 günü yapılan Diyaliz Bilim Kurulu toplantısında karar altına alınmıştır. 4. Sertifika Verilmesi Yapılan sınav sonucunda başarılı olanlar için düzenlenecek olan Sınav Komisyon Raporu Formu yazımız ekinde gönderilmiş olup, Diyaliz Eğitim Merkezleri tarafından doldurularak Bakanlığa gönderilecektir. Sınavlarda başarılı olanlara Makam Onayına müteakip branşlarına göre diyaliz sertifikası verilecektir. Diyaliz Eğitim Merkezlerinde eğitim alacak personelinin başvurularının yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda yapılması için hazırlanan başvuru formu, Diyaliz Eğitim Merkezleri listesi yazımız ekinde gönderilmektedir. Genelgenin İl Sağlık Müdürlükleri tarafından il sınırları dahilinde faaliyet gösteren Üniversite Tıp Fakültesi Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, S.S.K. Hastaneleri, DiğerKamu Kuruluşlarına ait Hastaneler ve Özel Hastaneler bünyelerindeki diyaliz merkezleri ile özel diyaliz merkezlerine tebliğ edilmesi ve konunun hassasiyetle takip edilmesini önemli rica ederim. Doç. Dr. Osman Durmuş Sağlık Bakanı 12.05.1999 TARİHİNDE YAPILAN DİYALİZ BİLİM KURULU KARARLARI 1. Hemodiyaliz Eğitim Merkezlerinin belirlenmesi için prensip kararları alınmıştır. Buna göre Hekimler ve Hemşireler için; a) Üniversitelere ait eğitim merkezlerinde sınav komisyonunda yer alacak 2 üyenin üniversite bünyesinden, 1 üyenin ise başka bir eğitim merkezinden olmasına, b) Sağlık Bakanlığı ve S.S.K. Eğitim Merkezlerinde sınav komisyonunda yer alacak 1üyenin merkez bünyesinden 2 üyenin ise üniversite eğitim merkezlerinden olmasına, c) Pediatri Diyalizi eğitimi alanların sınav komisyonunda en az 1 pediatrik nefrolog bulunmasına ve sınav komisyonunun en az 3 kişiden oluşmasına, d) Sınav komisyonunda yer alan üyelerden en az 2 tanesinin nefroloji uzmanı olmasına, 2. Yukarıda belirtilen prensipler doğrultusunda Diyaliz Eğitim Merkezleri belirlenmiş ve kurul tarafından imzalanarak karara bağlanmıştır. 3. Yukarıda belirtilen prensipler doğrultusunda Periton Diyalizi Eğitim Merkezleri belirlenmiş ve kurul tarafından imzalanarak karara bağlanmıştır. 4. Yukarıda belirtilen prensipler dışında, üniversiteler tarafından Diyaliz Eğitim Merkezleri Genelge'sinde beliritilen esaslar doğrultusunda hazırlanarak en az 3 öğretim görevlisi tarafından imzalanmış ve Bakanlığımız'a gönderilmiş olan eğitim belgelerinin Makam onayını müteakip sertifikaya dönüştürülmesine, 5. S.S.K. Genel Müdürlüğü tarafından Hemodiyaliz cihazlarının ısı ve kimyasal dezenfeksiyonu ile ilgili olarak Diyaliz Bilim Kurulu görüşü istenilmiş olup, buna göre ; bir hemodiyaliz cihazında hem kimyasal hem de ısı dezenfeksiyonu yapılmasının mümkün olduğu, yeterli sürede kimyasal dezenfeksiyon yapan hemodiyaliz cihazının ayrıca ısı dezenfeksiyonu yapmasının şart olmadığına, 6. Erişkin ve Çocuk Diyaliz merkezlerinin sorumlu uzmanlığının Yönetmelikte belirtildiğişekliyle yürütülmesine, 7. Halen Ülke genelinde halen 100 civarında nefrolog bulunduğu, bununla birlikte ülke genelinde 300 hemodiyaliz merkezi bulunduğu, diyaliz hastalarına yeterli diyaliz hizmeti verilebilmesi için enaz 200 nefroloji uzmanının yetiştirilmesinin gerekli olduğu belirlenmiştir. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın, kadroları Bakanlıkta kalmaları kaydı ile üniversitelerde nefroloji uzmanı yetiştirmesinin gerekli olduğu, 8. Periton Diyalizi Bilgi Formunun hazırlanması için kurul üyelerinin de görüşleri alınarak Prof. Dr. Taner Çamsarı tarafından, hemodiyaliz bilgi formunun Prof. Dr. Neval Duman tarafından hazırlanmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir. Kurul Başkanı: Prof. Dr. Emel Akoğlu Üye: Prof. Dr. Taner ÇAMSARI Üye: Prof. Dr. Ayla SAN Üye: Prof. Dr. Şükrü SİNDEL Üye: Prof. Dr. Gültekin SÜLEYMANLAR Üye: Prof. Dr. Neval DUMAN Üye: Uzm. Dr. Erdal KARACA

Kendi Diyaliz Makinesini Yaptı

Çin’de yaşayan bir adam yıllardır bu makineye bağlıydı sonunda maddi durumu yetmedi ve kendi diyaliz makinesini yaptı.. Çin'in Jiangsu Eyaleti'nde ..
617 24 754
Kozmetik Ürünlerde Yeni Düzenleme

Kozmetik firmaları bu sertifikayı artık almak zorunda. Denetleme ve düzenleme kurulu kozmetikte sağlığın yer almasını istiyor.. Tüzüğe göre, tüm ko..
887 14 571
Böbrek Yetmezliğinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Diyetisyen Meltem Yeter diyaliz hastalarının nelere dikkat etmeleri gerektiğini açıklıyor. Böbrek yetmezliğinde yapılması gerekenler.. Diyetisyen M..
958 26 549
Tüm Tüketiciler “Sunar Yağları” dedi

T.Tüketicileri Koruma Derneği’ne (TTKD) ait internet sitesine ve derneğin mail adresine 2012 yılında gelen ve gelmeyen tüketici şikayetleri göz önünde..
537 7 276
Hiç Su İçmemek Nelere Yol Açar?

Yıllardır hiç su içmediğinizi düşünün.. Balıkesirli bir adam 27 yıldır susuz yaşıyor. Peki bunun açıklaması nedir, nasıl böyle yaşanır? Balıkesir’i..
697 14 356
Kronik Böbrek Hastalığına İyi Gelen Yiyecekler

Böbreği bozan etmenlerin başında ağrı kesiciler ve bazı besinler geliyor. Tuz kesilmeli ve tavsiye edilen gıdalar tüketilmeli.. Dünya Böbrek Günü n..
762 14 406
Böbrek Nakli Diyalizden Daha Etkili

Araştırmalara göre uzmanlar, böbrek naklinin diyalize bağlı kalmaktan çok daha etkili ve faydalı olduğunu, hastalığı iyileştirici etkisinin yüksek old..
507 26 546
Mandallama Tekniğiyle Kalp Ameliyatı

Kalp krizi geçirirken kalp kapağı yırtıldı ve ameliyatla mandallama tekniği kullanılarak tedavi edildi.. Kalp krizi esnasında sol kalp kapağı yırtı..
671 17 183
Kimler Hepatit C Testi Yaptırmalı?

ABD’de bir döneme damgasını vuran, seks, alkol, uyuşturucu ve aşırı eğlence hayatıyla birlikte gelen hepatit C salgını için o dönemde doğan kişilerin ..
186 25 571
Teneke Kutudaki İçecekler Kalbi Vuruyor

Kalp rahatsızlıklarına yol açan teneke kutu içeceklerini içmeden önce bir kez daha düşünün. İçindeki bir madde koroner kalp hastalığına yol açıyor. ..
764 21 480
Sepsis (Kanda Enfeksiyon) ve Septik Şok Nedir?

Sepsis yani kande enfeksiyon durumu bağışıklık sistemini ezici bir güçle alt eder. Ciddi bir tıbbi durum olan sepsis kimyasallar ve enfeksiyon yoluyla..
467 11 404
Organların Hayati Önemi ve İşlevleri

Hangi organımız olmadan yaşamaya devam edebiliriz? Organların işlevleri ve hayati önemi.. Bir insanın akciğerlerinden bir tanesi alınsa, yaşamaya d..
318 8 778
Gözlük Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Prof. Dr. Ayşe Yağcı göz sağlığı için pazardan gözlük alınmamasını öneriyor. Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğr..
819 7 763
Kronik Böbrek Rahatsızlığında Tansiyonun Önemi

Kan basıncınızı normal seviyelerde tutmaya çalışın. Azalır veya çıkarsa tehlikeye girebiliriz. Böbrek hastalığı ile tansiyonun ilgisi nedir?Dr. Davut ..
455 17 877
Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonları

Altını ıslatan çocuklar böbrek hastası olabilir. Çocuklarda görülen tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları böbrek yetmezliğine sebep olabilir. İşte bel..
648 9 427