Doktor Tv Banner

Cumhuriyetin Getirdiği Yenilikler Nelerdir? Hakkında Bilgi

Cumhuriyetin Getirdiği Yenilikler Nelerdir? hakkında bilgi
63 8 22

Cumhuriyetin Getirdiği Yenilikler

    Cumhuriyetin ilanı, Türk kurtuluş mücadelesinin askeri ve siyasi alanda zafere ulaşmasının bir sonucudur.

    Osmanlı Monarşik yönetiminin Milli Mücadeleye karşı takındığı olumsuz tavır, batıdaki siyasi gelişmelere paralel olarak çizilmiştir. Fakat bu gelişmelerin sonucunda beklenilenin aksine bir Türk devleti yok olmamış rejim değiştirerek çağdaş bir devlet olarak varlığını sürdürmüştür.

    Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilmesiyle, saltanatın kaldırılmasından sonra ortaya çıkan devlet başkanlığı sorunu da çözümlenmiştir. Cumhuriyetin ilanı, Türk Ulusu'nun çağdaş uygarlık seviyesine çıkaran inkılaplar için elverişli bir ortam hazırlamıştır.

    Devletin yönetim şekli belirlenmiştir.

    Mecliste hükümeti sistemi'nden kabine sistemi'ne geçilmiştir. Böylece Hükûmet bunalımı sorunu çözümlenmiştir.

- Demokratik bir anayasayla halk egemenliği üzerinde yükselen, yeni bir yönetim biçimi olarak Cumhuriyet yönetimine geçildi

- Saltanat ve Hilafet kaldırıldı

- Kapitülasyonlara son verildi

- Din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı, laiklik ilkesi yerleştirildi

- Köylüye toprak, makina, tohumluk vb. dağıtıldı, tarım okulları, tohum ıslah istasyonları, örnek devlet tarım çiftlikleri kuruldu, Yüksek Ziraat Enstitüsü açıldı, Ziraat Bankası aracılığıyla köylüye kredi olanakları arttırıldı

- Anadolu'nun içlerini denizlere bağlayan yeni demiryolları yapıldı, yabancıların elindeki demiryolları bedelleri ödenerek kamulaştırıldı

- Duyun-u Umumiye'nin elindeki petrol, tuz, şeker, kibrit, tütün tekelleri devlet tekeli haline getirildi

- Üretim ve tüketim kooperatifleri kuruldu, kooperatifçilik teşvik edildi

- Dış ticaret devletleştirildi

- Ülkenin sanayileşmesi için KİT'ler kuruldu (Sümerbank, Etibank, TKİ, M.T.A. vb.)

- Özel sektör teşvik edildi

- Özellikle liman şehirlerindeki, azınlıklardan oluşan tüccarlara ağır vergiler getirildi

- 5 yıllık kalkınma planları yapıldı ve uygulandı

- Şeriat vergisi ÖŞÜR kaldırıldı

- Tekke ve tarikatlar kapatıldı

- Eğitim birliği temelinde eğitim parasız hale getirildi ve yaygınlaştınldı

- Halkın kültürel gelişimi ve örgütlenmesi için halk evleri kuruldu

- Köy aydınlanması ve toprak sorununu çözme amacıyla köy enstitüleri planlandı, ön uygulamaları yapıldı

- Millet mektepleri açıldı, okuma-yazma seferberliği ülkenin her yanına yayıldı

- Fikir ve sanat eserlerini koruma yasası çıkarılarak, tarihsel ve kültürel değerler koruma altına alındı

- Medeni Kanun kabul edilerek vatandaşlık hakları yerleştirildi

- Yeni ticaret yasası çıkarıldı, çağdaş ticari kurumlar kuruldu

- Soyadı Yasası çıkarıldı

- Ulusal bankacılık geliştirildi, İş Bankası, Emlak Bankası kuruldu

- Türk Tarih ve Türk Dil kurumları kurularak, ulusal tarihe ve Türkçeye sahip çıkıldı

- Uluslararası takvim ve saat kabul edildi

- Kabotaj hakkı ulusallaştırıldı, yerli üretim gümrük korumasına alındı

- Arapça yazıdan vazgeçildi, latin alfabesi getirildi

- Toprak yasası çıkarılarak, aşiretlerin bir kısım arazileri kamulaştırıldı ve yoksul köylülere dağıtıldı

- Kılık kıyafet yasasıyla peçe, çarşaf, sarık, fes vb. kaldırıldı

- Ağırlık ve mesafe ölçüleri uluslararası standartlara getirildi, okka, dirhem,arşın vb. yerine kg., gr. metre vb. kabul edildi

- Enerji santralları, barajlar, şeker, çimento ve tekstil fabrikaları kuruldu

- Hafta tatili Cuma'dan Pazar'a alındı

- Ordu modernleştirildi

- Kadın hakları geliştirildi, seçme seçilme ve çalışma hakları getirildi

- Kültürel gelişme devlet desteğine alındı, Devlet Tiyatro, Bale ve Operası kuruldu

- Yeni üniversiteler açıldı

- Büyük adli reformlar yapıldı, seri mahkemeler kapatıldı, çağdaş hukuk kurumları getirildi, mecelle kaldırıdı

- Defin ve mezarlık işleyişi yeni ve çağdaş kurallara bağlandı

- Madenler devletleştirildi

- Ormanlar ve göller kamulaştırıldı ve korumaya alındı

- Gerici ve ayrılıkçı isyanlar bastırıldı

- Barışçı dış politika egemen kılındı, özellikle komşu ülkelerle dostça ilişkiler geliştirildi

- Duyun-u Umumiye borçları düzenli olarak ödendi

- Karşılıksız para basılmadan, denk bütçe her yıl gerçekleştirildi

- Halk sağlığı ve kitle sporu geliştirildi, hastaneler, hemşire okulları ve spor tesisleri yapıldı

- Türk tarihinin ilk nüfus sayımı yapıldı

- Toprak envanteri çıkarıldı, kadastro örgütü kuruldu

- Sivil havacılık geliştirildi, uçak sanayi yatırımlarına özel önem verildi

- İletişim yatırımları yapıldı, Radyo, Telgraf ve Telefon işletmeleri kuruldu, devlet posta örgütü yeniden yapılandırıldı.

Cumhuriyetin Getirdiği Yenilikler - Cumhuriyetle Gelen Yenilikler hakkında bilgi

Cumhuriyetin Getirdiği Yenilikler - Cumhuriyetle Gelen Yenilikler Cumhuriyet en iyi yönetim şeklidir.Bu yönetim şeklinde halkın seçtikleri kişiler ül..
454 22 174
Cumhuriyetin Bize Kazandırdığı Yenilikler hakkında bilgi

Cumhuriyetin Bize Kazandırdığı Yenilikler Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur. 1924 Anayasası ilan edildi. Hal..
468 12 205
Cumhuriyet Öncesi Ve Sonrası Yapılan Yenilikler hakında geniş bilgi

Cumhuriyet ilan edilmeden önce ve sonra birçok yenilik olmuştur. Bu yenilikler halkın yaşama tarzını değiştirebilecek kadar büyük yeniliklerdir. Cumh..
310 14 323
Cumhuriyetin Bize Kazandırdıkları Nelerdir hakkında bilgi

Cumhuriyetin Bize Kazandırdıkları Nelerdir Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur. 1924 Anayasası ilan edildi. Ha..
495 13 328
Cumhuriyetin Getirdiği Yenilikler Nelerdir? hakkında bilgi

Cumhuriyetin Getirdiği Yenilikler     Cumhuriyetin ilanı, Türk kurtuluş mücadelesinin askeri ve siyasi alanda zafere ulaşmasının bir s..
221 21 550
Islahat Fermanının Getirdiği Yenilikler nelerdir hakkında bilgi geniş bilgi

    * Bu ferman bir anayasa özelliği taşır (maddi anlamda anayasal niteliktedir)     * Kanun önünde müslümanlara ve müsl..
732 7 290
Cumhuriyetin İlanından Sonra Kadınların Okur Yazarlık Oranı hakkında bilgi

    Cumhuriyetin ilânından itibaren kadının her düzeydeki eğitim ve öğretim kurumlarına katılımında önceki döneme oranla büyük atılımla..
328 9 216
Cumhuriyetin İlanı Hangi İlke İle İlgilidir? Hakkında detaylı ve geniş bilgi

    Cumhuriyetçilik, Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 temel ilkesinden biridir. Kemalist ilkeler arasında yer alan Cumhuriyetçilik esas itiba..
541 11 183
Karaciğer Yağlanmasının Belirtileri Nelerdir? hakkında detaylı geniş bilgi

Karaciğer Yağlanmasının Belirtileri Nelerdir ?
558 20 600
Uykuyu Etkileyen Faktörler Nelerdir? hakkında bilgi

Uykuyu Etkileyen Faktörler Nelerdir? Melotonin hormonu ve tyrophonin aminoasiti uykuyu etkileyen önemli faktörlerdendir. Bunları içeren besinler uyku..
275 10 499
Domuz Gribinin Belirtileri - Domuz Gribinin Belirtileri Nelerdir hakkında detaylı ve geniş bilgi

Domuz Gribinin Belirtileri - Domuz Gribinin Belirtileri Nelerdir
346 19 345
Hayvan Coğrafya Bölgeleri Nelerdir? hakkında bilgi

Hayvan Coğrafya Bölgeleri Nelerdir? Palearktik bölge Oryantal bölge Avustralyen bölge Etiyopyen bölge Nearktik bölge Antarktika bölgesi Neotropikal b..
432 4 655